Nyligen har Trafikverket återupptagit sitt arbete med ombyggnaden av väg 55 mellan Dunker och Björndammen. Enligt de nya planerna kommer det att byggas en helt ny vägsträcka östligt om den nuvarande sträckan.

Föreningen Björndammens masugns ändringsförslag

I en epost med datum 14 december till Flens kommun, Region Sörmland och Trafikverket välkomnar Föreningen Björndammens masugn de föreliggande planerna. Samtidigt skickar Föreningen ett antal förslag och invändningar beträffande vägdelen i höjd med Björndammen:

Hej!

Av bifogade filer har vi framfört våra synpunkter i tidigare planeringsprocess. Av dessa framgår att i stort sammanfaller med Trafikverkets förstudie av förbifart Björndammen.

Vi vill dock komplettera med argument varför vi tycker som vi tycker:
Verksamheten i Björndammen har en nästan 400-årig (1637) historia inom en för Sverige stor exportnäring. Skogen blev nästa näring när malmen tog slut.

Nuvarande kultur och upplevelsenäring kom till efter en stor byggnadsvårdsinsats av Riksantikvarie ämbetet och ägaren Holmen som svarade för lika delar av en totalkostnad på 9 milj. En förutsättning för detta stöd var att allmänheten fick tillgänglighet till Masugnen. Därför bildades Hembygdsföreningen Björndammens Masugn. Ett riksintresse. Dessa näringar är fortfarande de största exportnäringarna i Sverige.

Kopplingen mellan Masugnen och Ältaren / Dammstugan- kaffet är viktig eftersom den är en del av hela anläggningen både då och framtiden. Vattenkraften/ Servering för besökare på våra event.

Även för det rörliga friluftslivet för byn är tillgängligheten viktig. Antalet besökare uppgår till omkring 1000 stycken/år varför tillgängligheten för både boende och besökare är viktig från en hårt trafikerad Rv 55. En bro som förstudien föreslår öppnar även upp för en utveckling av en kulturvandring i Järnets och skogens väg förbi Björndammen. Den innebär även en påverkan av ljudnivån i byn eftersom den kommer längre från.

Vi medverkar gärna med fortsatta diskussioner om frågan.
Med vänlig hälsning
Hembygdsföreningen Björndammens Masugn.

De i texten nämnda filerna kan hämtas här:

Yttrande Flens kommun

I ett yttrande tar Samhällsbyggnadsnämnden i Flens kommun hänsyn till Björndammens unika kulturmiljö utifrån planerna med förbifarten. Yttrandet finns här:


Bild: Trafikverket