Till alla medlemmar i Föreningen Björndammens masugn

Verksamhetsår 2020 har börjat, och styrelsen är i full gång med att planera för detta. Först ut är föreningens årsmöte.

Datum: lördag 28 mars
Tid: kl. 10:00
Plats: Björndammens masugn (styrelserummet)
Årsstämmans handlingar: se bilagarna längst ner

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Dagordningens godkännande
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 7. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
 8. Genomgång av ekonomisk berättelse för det gångna året
 9. Uppläsning av revisorerna berättelse för det gångna verksamhetsåret
 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 11. Genomgång av styrelsens verksamhetsplan med ekonomisk plan för det kommande verksamhetsåret
 12. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 13. Val av föreningsordförande
 14. Val av övriga styrelseledamöter
 15. Val av styrelsesuppleanter
 16. Val av revisorer och revisorsuppleanter
 17. Val av valberedning
 18. Inkomna motioner
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande

Årsmötet avslutas med kaffe med kaka och en följande diskussion/planering/aktivitet för 2020.

Motioner

Motioner att behandlas under årsmötet önskas senast 14 dagar före årsmötet till ordförande Lars-Erik Larsson, via epost (klicka här), alternativt via telefon 070-849 35 34.

Medlemsavgift

Styrelsen vill även passa på att påminna om att betala in medlemsavgiften 100 kronor till bankgiro 341-7714. En extra påminnelse till dig som ännu inte har betalat medlemsavgiften för 2019.
Tack på förhand.

Välkommen till årsmötet

Vänliga hälsningar
Styrelsen Föreningar Björndammens Masugn

Bilagor