Härmed kallas alla medlemmar i Föreningen Björndammens Masugn till föreningens årsmöte för år 2023.

Datum: lördag 6 maj 2023
Tid: kl. 11:00
Plats: i masugnen. Vid vackert väder hålls årsmötet utanför masugnen.

Dagordning

 1. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 2. Val av årsmötesfunktionärer
  • Mötesordförande
  • Mötessekreterare
  • Två protokolljusterare
  • Två rösträknare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Årsredovisning
  • Verksamhetsberättelsen
  • Bokslut
  • Fastställande av resultat- och balansräkningarna
  • Revisionsberättelse
  • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 5. Fastställande av arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter samt andra ersättningar
 6. Valberedningens förslag för nästkommande verksamhetsår
 7. Val av
  • Ordförande för nästkommande verksamhetsår
  • Ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren
  • Ersättare för de nästkommande två verksamhetsåren
  • Två revisorer för nästkommande verksamhetsår
  • Två ersättare för revisorerna för nästkommande verksamhetsår
  • Valberedning om högst tre personer , varav en sammankallande
 8. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 9. Fastställande av avgifter till föreningen
 10. Fastställande av budget och verksamhetsplan för minst det framförliggande räkenskapsåret

Medlem och medlemsavgift

För att kunna arrangera evenemang och för att hålla föreningen igång behöver vi förstås våra medlemmar så alla medlemsavgifter och andra bidrag är viktiga för oss!

Du som ännu inte har betalat medlemsavgiften på 100 kronor är välkommen att göra det snarast. Känner du någon som vill vara med, men som ännu inte anmält sitt intresse?
Dra med din kompis – ju fler vi är desto roligare blir det.

För betalning av medlemsavgift:

 • 341-7714 är vårt bankgirokonto
 • 123 510 63 49 Swish

Välkommen!
/Styrelsen för Föreningen Björndammens Masugn


BILD: unsplash.com, Joanna Kosinska