Vi har nöjet att bjuda in dig till vårt årliga årsmöte som kommer att äga rum lördagen den 18:e maj. Detta är en möjlighet för oss att reflektera över det gångna året, diskutera framtida planer och stärka vår gemenskap.

Plats: Björndammens masugn
Datum: lördagen den 18:e maj
Tid: kl. 14:00

Dagordning

 1. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 2. Val av årsmötesfunktionärer
  • Mötesordförande
  • Mötessekreterare
  • Två protokolljusterare
  • Två rösträknare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Årsredovisning
  • Verksamhetsberättelsen
  • Bokslut
  • Fastställande av resultat- och balansräkningarna
  • Revisionsberättelse
  • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 5. Valberedningens förslag för nästkommande verksamhetsår
 6. Val av
  • Ordförande för nästkommande verksamhetsår
  • Ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren
  • Ersättare för de nästkommande två verksamhetsåren
  • Två revisorer för nästkommande verksamhetsår
  • Två ersättare för revisorerna för nästkommande verksamhetsår
  • Valberedning om högst tre personer , varav en sammankallande
 7. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 8. Fastställande av avgifter till föreningen
 9. Fastställande av budget och verksamhetsplan för minst det framförliggande räkenskapsåret

Din närvaro och deltagande är av stor vikt för oss då det är tillsammans vi formar vår framtid. Vi ser fram emot att få diskutera viktiga ärenden, höra dina åsikter och ta beslut som kommer att gynna oss alla.

MEDLEM OCH MEDLEMSAVGIFT

Observera att inbjudan endast gäller medlemmar i föreningen Björndammens masugn.

Du som ännu inte har betalat medlemsavgiften på 100 kronor är välkommen att göra det snarast. Känner du någon som vill vara med, men som ännu inte anmält sitt intresse?
Dra med din kompis – ju fler vi är desto roligare blir det.

För betalning av medlemsavgift:

 • 341-7714 är vårt bankgirokonto
 • 123 510 63 49 Swish

Har du några frågor om dagordningen är du välkommen att kontakta oss på via en epost (klicka på denna länk).

Välkommen till årsmötet!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen för Björndammens masugn
Lena Guldberg, ordförande


Bild: Rob Laughter, Unsplash