Kallelse till årsmöte 9 mars

Hej medlemmar i Föreningen Björndammens Masugn!

Verksamhetsår 2019 har börjat, och styrelsen är i full gång med att planera för detta. Av den anledning hålls årsmötet tidigare än vanligt.

Datum: lördag 9 mars
Tid: kl. 10:00
Plats: Björndammens masugn (styrelserummet)
Årsstämmans handlingar: Se bilagarna längst ner

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Dagordningens godkännande
4. Val av mötesordförande
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
7. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
8. Genomgång av ekonomisk berättelse för det gångna året
9. Uppläsning av revisorerna berättelse för det gångna verksamhetsåret
10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
11. Genomgång av styrelsens verksamhetsplan med ekonomisk plan för det kommande verksamhetsåret
12. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
13. Val av föreningsordförande
14. Val av övriga styrelseledamöter
15. Val av styrelsesuppleanter
16. Val av revisorer och revisorsuppleanter
17. Val av valberedning
18. Inkomna motioner
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Årsmötet avslutas med kaffe med kaka och en följande diskussion/planering/aktivitet för 2019.

Motioner
Motioner att behandlas under årsmötet önskas senast 14 dagar före årsmötet till ordförande Lars-Erik Larsson, via epost (klicka här), alternativt via telefon 070-8493534.

Medlemsavgift
Styrelsen vill även passa på att påminna om att betala in medlemsavgiften 100 kronor till bankgiro 341-7714. En extra påminnelse till dig som ännu inte har betalat medlemsavgiften för 2018. Tack på förhand.

Välkommen!
Vänliga hälsningar
Styrelsen Föreningar Björndammens Masugn

Bilagor
© Föreningen Björndammens Masugn Kontakta oss