Kallelse till årsmöte 11 mars

Hej alla medlemmar!

Ett nytt verksamhetsår har börjat, och styrelsen är i full gång med att planera för detta. Av den anledning hålls årsmötet tidigare än vanligt.

Datum: lördag 11 mars
Tid: kl. 10:00 - 11:00
Plats: Björndammens masugn (styrelserummet)
Årsstämmans handlingar: scrolla ner på denna sida

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Dagordningens godkännande
4. Val av mötesordförande
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
7. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
8. Genomgång av ekonomisk berättelse för det gångna året
9. Uppläsning av revisorerna berättelse för det gångna verksamhetsåret
10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
11. Genomgång av styrelsens verksamhetsplan med ekonomisk plan för det kommande verksamhetsåret
12. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
13. Val av föreningsordförande
14. Val av övriga styrelseledamöter
15. Val av styrelsesuppleanter
16. Val av revisorer och revisorsuppleanter
17. Val av valberedning
18. Inkomna motioner
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Årsmötet avslutas med kaffe och godsaker. En tidigare hyresgäst i Masugnen (och numera granne) berättar om sin tid i Björndammen. Sedan har vi ett gemensamt resonemang om planeringen för 2017.

Motioner
Motioner att behandlas vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före mötet.

Välkommen!
Vänliga hälsningar
Styrelsen Föreningar Björndammens Masugn

Bilagor:
20170311-Bilaga-1-dagordning-stämman-2017
20170311-Bilaga-3-årsredovisning-2016
20170311-Ekonomiförvaltningen-2016
© Föreningen Björndammens Masugn Kontakta oss